Google+

mechaniczne i elektroniczne

systemy kontroli dostępu

systemy klucza centralnego Master Key

Przykładowe zastosowanie systemu Master Key firmy TESA w obiekcie biurowym:

Podstawowe walory: 

  • poprawa warunków bezpieczeństwa w obiekcie;
  • błyskawiczne uruchamianie dróg ewakuacyjnych w sytuacji zagrożenia;
  • optymalizacja kontroli dostępu do pomieszczeń dla użytkowników w zależności od stopnia ich upoważnienia do wstępu do pomieszczeń, wynikającego z indywidualnych uprawnień i kompetencji;

Struktura dostępu budowana dla potrzeb systemu Master Key - TESA uwzględnia każdorazowo wszelkie indywidualne uwarunkowania organizacyjne podmiotu użytkującego dany obiekt, dlatego można mówić tutaj jedynie o przykładowym zastosowaniu takich rozwiązań w obiekcie danej branży, gdyż jakiekolwiek działanie w tym obszarze wolne jest od schematyzmu i z góry zakładanych ograniczeń.

Klucz generalny

- otwiera wszystkie zamknięcia w obrębie całego obiektu. Użytkowany głównie w funkcji klucza awaryjnego umożliwiającego dostęp do każdego pomieszczenia w obiekcie w sytuacji zagrożenia. Działanie przy pomocy klucza generalnego (awaryjnego) skraca czas dotarcia do każdego miejsca w obiekcie. Egzemplarzem takiego klucza, oprócz służb ochrony obiektu, może dysponować także kierownictwo najwyższego szczebla w urzędzie (np. dyrektor biura, kierownik działu organizacji i nadzoru).

Klucz główny

- umożliwia dostęp do większości pomieszczeń w obiekcie w zależności od stopnia kompetencji danego użytkownika. I tak np. klucz główny dyrektora biura obsługi urzędu może umożliwić mu dostęp do wszystkich pomieszczeń, nad którymi sprawuje nadzór merytoryczny. Klucz główny konserwatora daje mu dostęp do wszystkich zamknięć pionu techniczno-eksploatacyjnego, etc.

Klucz grupowy

możliwe jest zastosowanie wielu rodzajów klucza grupowego, np.:

klucz grupowy wydziałowy

zamykający wszystkie przyporządkowane mu zamknięcia w obrębie wydziału (dysponent - dyrektor wydziału lub zastępca - z ewentualnymi ograniczeniami). Klucz taki może mieć także powiązania międzygrupowe. Równocześnie w obrębie każdego oddziału można budować grupy dostępu o mniejszym zasięgu upoważnienia niż klucz wydziałowy.

klucz grupowy techniczny

może umożliwiać dostęp pracownikom zaplecza technicznego do wszelkiego rodzaju węzłów technicznych w obrębie wszystkich lub wybranych wydziałów. Dotyczyć to może np. sekcji łączności, dla dostępu do pomieszczeń i urządzeń obsługiwanych przez tę sekcję w całym obiekcie lub ewentualnie przyporządkowanym sektorami do poszczególnych osób sprawujących tę funkcję w odniesieniu do wybranych wydziałów. Podobnie można zaplanować dla sekcji wentylacji, energetycznej, elektrycznej, eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej etc.

Skonstruowanie odpowiedniego systemu Master Key TESA wymaga odpowiedniego zaplanowania. Plan systemu może wprost wynikać z funkcjonującej w biurze struktury organizacyjnej. Oprócz zasygnalizowanych powyżej przykładowych możliwości zastosowania kluczy dającym ich użytkownikom dostęp do większej ilości pomieszczeń, istnieje możliwość także zastosowania kluczy indywidualnych w odniesieniu do wszystkich lub tylko niektórych wybranych zamknięć. Istotą nadrzędną zastosowania systemu Master Key, jest ograniczenie ilości kluczy będących w użytkowaniu, także dla lepszej nad nimi kontroli, stąd przy planowaniu założeń systemu lepiej zminimalizować ilość kluczy indywidualnych, jedynie do niezbędnego poziomu i sytuacji naprawdę wymagających takich rozwiązań.

Stosowanie kluczy o większym zasięgu niż jedno zamknięcie przez poszczególnych użytkowników, nie powinno budzić obaw właściciela systemu, ponieważ systemy Master Key TESA są budowane w oparciu o zastrzeżony profil klucza, który uniemożliwia wykonywanie duplikatu przez osoby nieupoważnione. Każdy rodzaj klucza posiada indywidualne oznaczenia, w ramach każdej kategorii klucza można zastosować dodatkowe specjalne oznaczenia, które pozwolić mogą na jednoznaczne "przypisanie" konkretnego egzemplarza klucza danemu użytkownikowi, a przez to wprowadzenie pełnej odpowiedzialności tej osoby za powierzony klucz, dający tej osobie dostęp do określonej grupy pomieszczeń, zgodnie z wcześniej przyporządkowanym upoważnieniem wynikającym ze stworzonego planu systemu, będącego pochodną struktury organizacyjnej biura.

 

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję